treyf (adj., Yiddish) - not kosher, unclean

treyf archive : treyf?